TCTD không được cấp tín dụng cho cổ đông sở hữu cổ phần vượt giới hạn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng (TCTD). Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2015.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với các trường hợp cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó (nhóm cổ đông có liên quan) sở hữu cổ phần của TCTD vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các TCTD (sở hữu cổ phần vượt giới hạn) phát sinh trước ngày Luật các TCTD có hiệu lực thi hành.

Về thời hạn, TCTD phối hợp với cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập Kế hoạch khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn (Kế hoạch khắc phục), đảm bảo chậm nhất ngày 31/12/2015 tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan tại TCTD tuân thủ quy định tại Luật các TCTD, trừ các trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc được xử lý theo Phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt.

Trong thời hạn triển khai Kế hoạch khắc phục nêu trên hoặc thời hạn nêu trong Phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt, cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn không được tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ tại TCTD dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp: Nhận cổ phiếu thưởng hoặc cổ tức bằng cổ phiếu; Mua cổ phiếu phát hành thêm khi TCTD tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng nhưng đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần sau khi mua tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần quy định tại Điều 55 Luật các TCTD.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, TCTD không được cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng mới (trong trường hợp đã cấp tín dụng) cho cổ đông, cổ đông trong nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn hoặc người có liên quan của các cổ đông đó.

Cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức có người đại diện phần vốn góp là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn được phép chuyển nhượng số cổ phần sở hữu vượt giới hạn quy định.

Sau thời hạn xử lý hoặc sau thời hạn nêu trong Phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt, nếu cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan chưa đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định tại Luật các TCTD, NHNN sẽ áp dụng các biện pháp như không chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của TCTD; Không xem xét việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của TCTD của cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn tại TCTD đó.

Cùng với đó, cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn không được tăng số lượng cổ phần nắm giữ tại TCTD dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp quy định tại Thông tư này; chưa được nhận cổ tức bằng tiền mặt (nếu có) đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn cho đến khi đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định. Các TCTD có cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn theo yêu cầu của NHNN có thể bị NHNN áp dụng các biện pháp xử lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật, bao gồm cả biện pháp cơ cấu lại.

(HTH)