TCTD phải lập hồ sơ đề nghị chấp thuận xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

Đây là nội dung chính tại Quyết định số 47/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Ngân hàng được phép khi có nhu cầu thực hiện từng lần xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt gửi NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội (đối với các ngân hàng xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu Nội Bài) hoặc NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (đối với các ngân hàng xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất).

Sau đó, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội, NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cấp Quyết định chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, ngân hàng được phép nộp cho NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội và/hoặc NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh bản sao (có chữ ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật của ngân hàng được phép hoặc người được ủy quyền hoặc phân công trong nội bộ của ngân hàng được phép ký) các chứng từ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt bao gồm: điện thanh toán và tờ khai hải quan.

Thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt gồm có: Văn bản đề nghị chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hoặc người được phân cấp ủy quyền cho ngân hàng được phép ký; Hợp đồng xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt ký kết với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nước ngoài (chỉ nộp lần đầu và nộp bổ sung khi có sự thay đổi); Quy định nội bộ của ngân hàng được phép về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, trong đó quy định về phân cấp ủy quyền thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt trong nội bộ hệ thống và quy định quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn trong việc giao nhận, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ tiền mặt phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của NHNN (chỉ nộp lần đầu và nộp bổ sung khi có sự thay đổi); Giấy ủy quyền trong trường hợp người ký đơn xin chấp thuận là người đại diện theo ủy quyền của ngân hàng được phép.

Hồ sơ phải lập bằng tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hoặc người được phân cấp ủy quyền của ngân hàng được phép ký xác nhận.

Trước đó, NHNN cũng ban hành Thông tư số 33/2013/TT-NHNN có hiệu lực ngày 10/02/2014 hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép.

(HTH)