Thành lập Ban soạn thảo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 927/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, Trưởng Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Ban soạn thảo) là Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến; Phó Trưởng ban là ông Nguyễn Viết Mạnh - Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, NHNN; Các ủy viên của ban soạn thảo là một số lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng của một số đơn vị, Vụ, Cục thuộc NHNN, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Tại Quyết định này, Thống đốc NHNN quyết định thành lập Tổ biên tập do ông Nguyễn Viết Mạnh - Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế làm Tổ trưởng; Tổ phó là ông Trần Xuân Châu - Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế. Tổ này có các thành viên là lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục thuộc NHNN, các Bộ, ngành và đơn vị có liên quan.

Ban soạn thảo có nhiệm vụ soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, soạn thảo và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

(HTH)