Thêm chức năng tư vấn tài chính - ngân hàng - doanh nghiệp cho VPBank

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1921/QĐ-NHNN về việc sửa đổi Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Thêm chức năng tư vấn tài chính - ngân hàng - doanh nghiệp cho VPBank.Thêm chức năng tư vấn tài chính - ngân hàng - doanh nghiệp cho VPBank.

Theo đó, NHNN chấp thuận bổ sung Điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP ngày 12/8/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nội dung hoạt động “Tư vấn ngân hàng, tài chính; tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư”.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các TCTD đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0042/NH- GP ngày 12/8/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

(HTH)