Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hàng phải gửi vào ngân hàng

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định tại Điều 318 và Điều 360 của Bộ Luật dân sự năm 2005. Liên quan đến vấn đề ký quỹ trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành quốc tế, ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 180/2013/NĐ-CP (Nghị định 180) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

Thời gian qua, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/ 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Nghị định 156 và Nghị định 180 nêu trên, để hướng dẫn và quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, Vụ Thanh toán đã trình và được Thống đốc phê duyệt chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế thay thế Thông tư số 03/2002/TT-NHNN ngày 05/4/2002 của Ngân hàng Nhà nước về quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành (Thông tư 03) tại Quyết định số 253/QĐ-NHNN ngày 24/02/2014.

Thực tiễn trong quá trình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và Thông tư 03 cũng đã đặt ra một số vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung, cụ thể: mức ký quỹ, lãi suất tiền gửi ký quỹ, việc sử dụng tiền ký quỹ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ. Trên cơ sở tình hình thực tiễn trong quá trình triển khai Thông tư 03 và căn cứ vào Nghị định 180, Tổng Cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị phối hợp làm việc để ban hành Thông tư thay thế Thông tư 03.

Theo Dự thảo, các đối tượng là doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế (sau đây gọi là doanh nghiệp); Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là ngân hàng); Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế...phải thực hiện việc ký quỹ. Cụ thể, 250.000.000 đồng là mức mà doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam phải ký quỹ; còn doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài phải ký quỹ 500.000.000 đồng.

(HTH)