Tiền ký quỹ phải được duy trì suốt thời gian DN kinh doanh lữ hành quốc tế

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư số 34/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế (sau đây gọi là doanh nghiệp); các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là ngân hàng); các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam theo mức ký quỹ quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 180/2013/NĐ-CP). Số tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Doanh nghiệp được ngân hàng trả lãi cho số dư tiền gửi ký quỹ theo mức lãi suất do hai bên thỏa thuận phù hợp với quy định về lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của NHNN trong từng thời kỳ. Trên cơ sở thỏa thuận về lãi suất từ tiền ký quỹ được ghi trong hợp đồng ký quỹ giữa doanh nghiệp và ngân hàng, ngân hàng nơi ký quỹ tính trả lãi cho số dư tiền gửi ký quỹ và chuyển vào tài khoản thích hợp theo yêu cầu của doanh nghiệp hoặc trả bằng tiền mặt.

Thông tư cũng quy định rõ về nộp tiền ký quỹ và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; nộp bổ sung tiền ký quỹ; thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ và tất toán tài khoản ký quỹ; trách nhiệm của ngân hàng nhận ký quỹ và các đơn vị liên quan thuộc NHNN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2015 và thay thế Thông tư số 03/2002/TT-NHNN ngày 05/4/2002 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

(HTH)