Tín dụng cho nông nghiệp góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ đã cho thấy chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, theo đánh giá chung kết quả đạt được khá tích cực.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại Bình Định, từ tháng 6/2010 đến tháng 8/2013 đã có 418.787 lượt khách hàng vay vốn theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP với tổng doanh số cho vay là 21.646 tỷ đồng, bình quân mỗi năm có 139.595 lượt khách hàng vay với doanh số khoảng hơn 7.200 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2013 có 166.470 khách hàng vay còn dư nợ, tổng số tiền là 6.728 tỷ đồng, tăng 52,1% so với trước khi triển khai Nghị định 41. Sau 3 năm thực hiện Nghị định 41, cơ cấu kinh tế thay đổi, có sự chuyển dịch tích cực, hoạt động dịch vụ phát triển, hình thành nhiều mô hình kinh tế mới (khu công nghiệp, trang trại, doanh nghiệp nhỏ và vừa,…) hoạt động có hiệu quả, thu hút nhiều lao động nông thôn, tạo ra nhiều sản phẩm cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm, đến nay chỉ còn khoảng 11,6%.

Tại Cần Thơ, sau 3 năm triển khai thực hiện, đến 30/9/2013, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn thành phố Cần Thơ tăng 20,6% so với cuối năm 2010, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp chiếm 42,7% tổng dư nợ, tăng 71,3% so với cuối năm 2010. Riêng cho vay nông nghiệp, nông thôn tại địa bàn (các xã) theo Nghị định 41 đạt 3.241 tỷ đồng, chiếm 7,29% trong tổng dư nợ, tăng 7,28% so với cuối năm 2010. Nợ xấu chiếm 1,6% dư nợ, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu chung trên địa bàn. Ngoài ra, chương trình xây dựng nông thôn mới với dư nợ đến cuối tháng 9/2013 là 666 tỷ đồng, đã bảo đảm các nhu cầu vốn tín dụng, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, thực hiện tốt chính sách xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Còn tỉnh Bình Thuận, sau 03 năm thực hiện Nghị định 41, đã có 40/45 TCTD tham gia cho vay với doanh số đạt 14.333 tỷ đồng, tập trung vào khai thác thế mạnh tiềm năng trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đại diện một số địa phương cho rằng, việc triển khai Nghị định 41 đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố và đảm bảo an sinh xã hội khu vực nông thôn đầu tư xây dựng nông thôn mới. Một số địa phương cho rằng, cầnsửa đổi bổ sung Nghị định 41 được mở rộng đối tượng được cho vay ở thị trấn, phường có sản xuất nông nghiệp lớn để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

(HTH)