Tổng dư nợ cho vay của Agribank tăng 10,4%

Tính đến ngày 31/12/2013, tổng dư nợ cho vay (cả ngoại tệ quy đổi VND) của Ngân hàng Agribank đạt 530.600 tỷ đồng, tăng 50.147 tỷ đồng, tương đương 10,4%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tính đến ngày 31/12/2013, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Agribank đạt 634.505 tỷ đồng (cả VND và ngoại tệ quy đổi). Trong đó, vốn huy động thị trường I đạt 626.390 tỷ đồng, tăng 86.012 tỷ đồng (tăng 15,9%) so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay (cả ngoại tệ quy đổi VND) của Ngân hàng Agribank đạt 530.600 tỷ đồng, tăng 50.147 tỷ đồng, tương đương 10,4%. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 378.985 tỷ đồng, tăng 58.910 tỷ đồng (18,4%), cao hơn mức tăng dư nợ bình quân, chiếm tỷ lệ 71,4% tổng dư nợ cho vay.

Doanh thu dịch vụ của Agribank đạt 2.405 tỷ đồng, tăng 10,96% so với năm 2012, trong đó, dịch vụ thẻ tăng 27,4%, thanh toán trong nước tăng 11%. Tỷ lệ thu ngoài tín dụng đạt 7,86%; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt 9,11%; tỷ lệ khả năng chi trả ngay đạt 16,53%; tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn đạt 24,28%.

(HTH)