TPBank được cho vay ra nước ngoài

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định số 2253/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Theo nội dung giấy phép mới vừa được bổ sung, TPBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho vay ra nước ngoài.

TPBank được cho vay ra nước ngoài

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định bổ sung nội dung "Thực hiện hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế sau đây: Cho vay ra nước ngoài” vào Điểm d Khoản 2 Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 05/5/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung được bổ sung trên.

Quyết định số 2253/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-NHNN ngày 05/5/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

(T.N)