Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 13% trong năm 2014

Mục tiêu chủ đạo của Vietcombank năm 2014 bám sát chiến lược 2011-2020 và đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013 - 2015, phát huy mọi lợi thế, tiếp tục phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, hướng tới phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế. Trong đó, Vietcombank đặt ra các chỉ tiêu quan trọng là tăng trưởng Tín dụng tăng 13% và tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 13% trong năm 2014

Tại Đại hội cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ông Nghiêm Xuân Thành, Tổng giám đốc Vietcombank cho biết: trong bối cảnh hệ thống ngân hàng gặp khó khăn, nhưng đến cuối năm 2013, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của Vietcombank đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo, bộ máy kiểm toán, kiểm tra kiểm soát được củng cố và tăng cường. Bên cạnh đó, trong năm 2013, Vietcombank dành hơn 231 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, các chương trình từ thiện như: tài trợ cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ...

Ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng định: Mục tiêu chủ đạo của Vietcombank năm 2014 bám sát chiến lược 2011-2020 và đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013 - 2015, phát huy mọi lợi thế, tiếp tục phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, hướng tới phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế. Một số chỉ tiêu tăng trưởng năm 2014 được Vietcombank đặt ra là: Tổng tài sản tăng 11%; Huy động vốn từ nền kinh tế tăng 13%; Tín dụng tăng 13%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Lợi nhuận trước thuế đạt 5.500 tỷ đồng.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, nhiệm vụ trọng tâm mà HĐQT và Ban lãnh đạo Vietcombank đặt ra là: đẩy mạnh tín dụng phù hợp với mục tiêu kinh doanh đi đối với kiểm soát chất lượng tín dụng, kiên quyết không hạ chuẩn cho vay. Bên cạnh đó, Vietcombank sẽ thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp huy động vốn, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn trên nguyên tắc đảm bảo thanh khoản, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn; nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, giữ vững thị phần…, đồng thời, Vietcombank sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác khách hàng, coi đây một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định trong năm 2014; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và phát triển mạng lưới; tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao khả năng phát hiện sớm rủi ro.

Đại hội đã nhận được sự nhất trí cao của tất cả các cổ đông tham dự trên cở sở thông qua các báo cáo quan trọng và phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 và về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Vietcombank. Nhưng tại đại hội lần này HĐQT Vietcombank vẫn chưa trình cổ đông thông qua chủ trương nhận sáp nhập với một ngân hàng khác tại đại hội lần này do cần phải có thêm thời gian tìm kiếm đối tác phù hợp.

(HTH)