VietinBank Leasing bổ sung nội dung hoạt động

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa quyết định về việc sửa đổi Giấy phép hoạt động của Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank Leasing).

VietinBank Leasing bổ sung nội dung hoạt động

Theo đó, sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5, Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 349/QĐ-NHNN ngày 24/01/2010 của Thống đốc NHNN về việc chấp thuận cho VietinBank Leasing được bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động và sửa đổi nội dung hoạt động cho thuê tài chính tại Điều 2 Giấy phép hoạt động công ty cho thuê tài chính số 04/GP-CTCTTC ngày 20/3/1998 của Thống đốc NHNN cấp cho VietinBank Leasing, cụ thể các khoản được sửa như sau:

Huy động vốn từ các nguồn: Nhận tiền gửi của tổ chức; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Cho thuê tài chính.

Thực hiện mua và cho thuê lại.

Thực hiện các dịch vụ ủy thác: Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính. Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân thực hiện theo quy định của NHNN; Ủy thác cho thuê tài chính theo quy định của NHNN.

Bán các khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính cho các tổ chức và cá nhân theo quy định của NHNN.

Hủy bỏ Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 349/QĐ-NHNN ngày 24/01/2010 của Thống đốc NHNN về việc chấp thuận cho VietinBank Leasing được bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép.

Quyết định số 1893/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động công ty cho thuê tài chính số 04/GP-CTCTTC ngày 20/03/1998 của Thống đốc NHNN cấp cho VietinBank Leasing.

(PV)