Vietinbank sắp tổ chức đại hội cổ đông

Ngày 26/4 tới đây, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hà Nội.

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Vietinbank. Nguồn: Vietinbank.Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Vietinbank. Nguồn: Vietinbank.

Vietinbank cho biết, nội dung của đại hội này sẽ có: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2016; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015; Báo cáo của về kết quả kinh doanh của VietinBank và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Đồng thời đại hội cũng thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016. Ngoài ra, tại đại hội còn có các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.

Năm 2015, VietinBank duy trì là một trong những ngân hàng có quy mô dẫn đầu ngành ngân hàng với tổng tài sản đạt 779 nghìn tỷ đồng, tăng 118 nghìn tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2014 và đạt 104% kế hoạch.

Dư nợ tín dụng đạt số dư 674 nghìn tỷ đồng, tăng 131 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2014 và đạt 109,9% kế hoạch. Tổng nguồn vốn huy động đạt 702 nghìn tỷ đồng, tăng 107 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014 và đạt 103,8% kế hoạch. Lợi nhận trước thuế hợp nhất năm 2015 đạt 7.360 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch. VietinBank tiếp tục là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất ngành ngân hàng, trong khi đó tỷ lệ nợ xấu ở mức 0.85%, thấp nhất ngành ngân hàng.

(T.N)