Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án đầu tư CNTT

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Dự thảo một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Trong đó, đáng lưu ý là việc bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT).
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo nội dung Dự thảo, trước ngày 01/01/2009, theo quy định của pháp luật về đầu tư, về thuế TNDN thì ưu đãi thuế TNDN được áp dụng ở mức cao cho cả hoạt động sản xuất và dịch vụ phần mềm.

Tuy nhiên, do tác động của quá trình toàn cầu hóa, cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài giữa các quốc gia ngày càng gay gắt hơn, các nước trên thế giới và trong khu vực đều chú trọng thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, trong đó thuế TNDN là một trong những công cụ, giải pháp chính.

Xu hướng quốc tế cho thấy nhiều nước chuyển từ ưu đãi nhiều ngành, lĩnh vực sang ưu đãi theo diện rộng, khuyến khích tổng thể nền kinh tế bằng chính sách điều tiết thuế TNDN hợp lý (hạ thuế suất), chỉ tập trung ưu đãi để phát triển một số rất ít ngành mũi nhọn và vùng đặc biệt khó khăn.

Vì vậy để khuyến khích tổng thể nền kinh tế, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp có điều kiện tăng tích luỹ, tích tụ, thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực, một mặt Luật số 14/2008/QH12 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2009) đã hạ mức thuế suất chung từ 28% xuống 25%.

Mặt khác để khắc phục việc ưu đãi dàn trải vừa theo ngành nghề, lĩnh vực, vừa theo địa bàn, bảo đảm chính sách ưu đãi thuế phát huy tác dụng là công cụ tạo sự chuyển biến trong phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư vào các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số ngành, lĩnh vực quan trọng theo chính sách phát triển của Nhà nước, Luật thuế TNDN đã cải cách ưu đãi thuế theo nguyên tắc giữ mức ưu đãi thuế cao nhất để không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư nhưng cần có khoảng cách chênh lệch đủ lớn so với mức ưu đãi thấp hơn; thu hẹp diện ưu đãi theo lĩnh vực để tạo sức hấp dẫn của mức ưu đãi cao theo địa bàn.

Theo đó, đối với lĩnh vực CNTT chỉ quy định ưu đãi thuế đối với sản xuất phần mềm (thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Trường hợp cần đặc biệt thu hút đầu tư thì được xem xét kéo dài thêm tời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% nhưng tối đa không quá 15 năm).

Hiện nay, cùng với hoạt động sản xuất phần mềm, dịch vụ gia công phần mềm cũng đang được đánh giá là thế mạnh của doanh nghiệp phần mềm Việt Nam. Tuy được đánh giá là một trong số các quốc gia hấp dẫn nhất về gia công phần mềm nhưng sức cạnh tranh của doanh nghiệp gia công phần mềm Việt Nam vẫn còn yếu.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, ngày 26/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP trong đó bổ sung giải pháp áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với một số hoạt động dịch vụ phần mềm giống hoạt động sản xuất phần mềm như giai đoạn trước đây (áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo). Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trình Chính phủ trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN hiện hành thì trình Quốc hội cho áp dụng trước nội dung này cho giai đoạn 2017 - 2020. 

Cũng theo Dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ trình Quốc hội cho áp dụng thống nhất mức giảm thuế đối với doanh nghiệp khởi nghiệp giống như đối với DNNVV (được áp dụng thuế suất 17% trong giai đoạn 2017 - 2020). Trong đó, để đảm bảo nhất quán và phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp khởi nghiệp là thu nhập chính chủ yếu có được từ lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ, không phải là thu nhập từ các hoạt động thông thường khác như chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn hay khai thác khoáng sản, tài nguyên hay kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt... giống các doanh nghiệp thông thường nên dự thảo Nghị quyết đã thể hiện rõ không áp dụng thuế suất 17% đối với một số khoản thu nhập liệt kê cụ thể tương tự như đối với DNNVV nêu trên.

(Thanh Huyền)