Sắp đánh giá toàn diện 10 năm thi hành Luật CNTT

(eFinance Online) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn đề nghị Ban Chỉ đạo CNTT của Cơ quan Đảng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các hội, hiệp hội CNTT và doanh nghiệp liên quan triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Nội dung công văn cho biết, Luật Công nghệ thông tin (CNTT) số 67 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007 là văn  bản pháp luật cao nhất trong lĩnh vực CNTT định hướng và tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực CNTT phát triển và hội nhập quốc tế, đạt được nhiều thành tựu quan trọng thời gian qua.
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật CNTT cho thấy bối cảnh quốc tế, tình hình phát triển đất nước và bản thân ngành CNTT đã có nhiều thay đổi. Thế giới đã bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với những thay đổi cơ bản về khoa học, công nghệ, mức độ cạnh tranh trên trường quốc tế. Tại Việt Nam, năng lực quản lý, nhu cầu ứng dụng, phát triển CNTT và trình độ dân trí cũng đã được nâng cao. Bản thân ngành CNTT thời gian qua cũng đã có những xu hướng phát triển mới cần được quan tâm.
Trong bối cảnh đó, nhận thức được tầm quan trọng của CNTT, Đảng và Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chỉ đạo, định hướng quan trọng về CNTT trong đó CNTT được xác định là một trong những công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới, mang lại động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội thông tin…
Do đó, nhu cầu rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về CNTT phù hợp với xu thế phát triển trong lĩnh vực này trở nên bức thiết. Vì vậy, tại Nghị quyết số 26 ngày 15/4/2015 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Luật CNTT.
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, để làm cơ sở xây dựng Đề án sửa đổi Luật CNTT theo Nghị quyết số 26, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật  CNTT, xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT và gửi về Vụ CNTT - Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/6/2016.
Theo kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT mà Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra, việc tổng kết được thực hiện toàn diện trên phạm vi toàn quốc cũng như trong phạm vi từng Bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội CNTT, doanh nghiệp lớn có liên quan. Yêu cầu đặt ra là phải đánh giá đúng tình hình 10 năm thi hành Luật CNTT và các văn bản hướng dẫn thi hành, làm rõ những kết quả, thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại.
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT trên phạm vi toàn quốc. Dự kiến, hội nghị toàn quốc tổng kết  10 năm thi hành Luật CNTT sẽ được tổ chức vào quý IV/2016.

(Thanh Huyền)