Thay đổi Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

(eFinance Online) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin vừa ký Quyết định về việc thay thế thành viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.
Bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương.Bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo đó, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin thay ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/1/2014. Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội.

Ủy ban Quốc gia chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Ủy ban cũng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

(Thanh Huyền)