Tăng mức sử dụng Quỹ BOG, giữ ổn định, không tăng giá bán xăng, dầu điêzen trong nước

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán; thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đồng thời, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng mức sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng, dầu điêzen để giữ ổn định, không tăng giá bán xăng, dầu điêzen trong nước.

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, doanh nghiệp được tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 100 đồng/lít (từ 200 đồng/lít lên 300 đồng/lít); Mặt hàng dầu điêzen: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 200 đồng/lít (từ 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít).

Tiếp tục chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít).

Theo tính toán của Liên Bộ, sau khi thực hiện phương án điều hành giá xăng dầu như trên, nếu tính đúng, tính đủ giá cơ sở theo nguyên tắc hiện hành (tính đủ lợi nhuận định mức theo quy định) thì giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu vẫn cao hơn giá bán hiện hành: xăng 167 đồng/lít; dầu điêzen 126 đồng/lít... Như vậy, các doanh nghiệp sẽ phải chia sẻ khoảng 56% lợi nhuận định mức đối với mặt hàng xăng và 43% với mặt hàng dầu điêzen...

Về thời điểm thực hiện, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối áp dụng là từ 14 giờ ngày hôm nay (5/12/2013).

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 04/11/2013 đến 03/12/2013) các mặt hàng xăng, dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) =(1) - (2)

1. Xăng RON 92

23.630

24.097

- 467

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.310

22.936

- 626

3. Dầu hoả

22.020

22.988

- 968

4. Dầu madút

18.510

18.496

+14

(KD)