Mô hình Trung tâm thu nhỏ

Khởi động dự án tư vấn thiết kế trung tâm DRC

 (THTC)- Ngày 10/7/2007, Bộ Tài chính tổ chức lễ khởi động dự án tư vấn thiết kế Trung tâm Dự phòng dữ liệu và Khắc phục thảm họa (DRC) nhằm nâng cao sức hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu về một môi trường đầu tư hiệu quả ở Việt Nam.

Người làm ERP nói về ERP

Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp hay ERP (Enterprise Resource Planning) đang được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Một số doanh nghiệp (DN) nói đang ứng dụng ERP, nhưng thực chất chỉ triển khai một hai module nào đó. Tại Việt Nam, các thông tin về ERP cũng chưa được thông tin đầy đủ và liên tục đến các DN. Một số DN đang ứng dụng ERP cũng rất "ngại" nói về mình.

Giải pháp nào để tăng cường năng lực công tác thống kê Tài chính

Thuật ngữ “thống kê” được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa thứ nhất, thống kê là các con số được ghi chép để phản ánh các hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, xã hội; theo nghĩa thứ hai, thống kê được hiểu là hệ thống các phương pháp ghi chép, thu thập và phân tích các con số về những hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, xã hội để tìm hiểu bản chất và tìm hiểu những qui luật vốn có của những hiện tượng ấy.

Bàn về phạm vi của Thống kê Tài chính Chính phủ

Nói chung, phạm vi của hệ thống thống kê tài chính chính phủ bao gồm tất cả các đối tượng có tác động đến chính sách tài khoá. Phần lớn các chính sách tài khoá được triển khai bởi hệ thống các cơ quan, tổ chức của nhà nước để thực hiện các chức năng nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội của một hệ thống chính quyền nhà nước.

Chế độ báo cáo thống kê định kỳ - công cụ quan trọng của công tác thống kê

Trong mọi chế độ nhà nước, để kiểm tra theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ của mình, cũng như để đáp ứng các yêu cầu chuẩn bị cho thời gian tới, mọi Nhà nước bao giờ cũng cần đến công tác thống kê, điều này lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với nhà nước quản lý nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường.