Ảnh minh họa

Các báo ngành Tài chính 8/7/2011

**Bộ Tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; **Từ 15/8: Áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan Nhà nước; **Tiếp tục nâng cao năng lực và chức năng của hệ thống TABMIS; ** Từ 10/8: Mức trợ cấp khó khăn cho người lao động trong doanh nghiệp tối thiểu là 250.000 đồng/người;