Khuyến nghị sửa đổi chế độ kế toán áp dụng cho TABMIS

 (Tạp chí Tài chính Điện tử số 90 ngày 15/12/2010) - Dự toán được phê duyệt tại cấp 0 và dự toán ứng trước tại cấp 1 sẽ được ghi nhận vào các bộ sổ bằng các bút toán dự toán.

(Tiếp theo kỳ trước và hết)

Khuyến nghị sửa đổi chế độ kế toán áp dụng cho TABMIS

 (Tạp chí Tài chính Điện tử số 89 ngày 15/11/2010) - Các chức năng và quy trình trong TABMIS được thiết kế, xây dựng dựa trên một số chuẩn mực và thông lệ trên thế giới, cụ thể: Mô hình kho bạc tham khảo (TRM) do Ngân hàng thế giới (WB) phối hợp với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) xây dựng và khuyến cáo các quốc gia đang phát triển và chuyển đổi áp dụng; Kế toán trên cơ sở dồn tích; Tài khoản kho bạc duy nhất (TSA); Phân loại mã tài khoản và mục lục ngân sách thống nhất; Quản lý nợ; Quy trình lập ngân sách...