Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về xoá đói, giảm nghèo - Dự án “Chia sẻ”

Tên dự án: Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về xoá đói, giảm nghèo - Dự án “Chia sẻ” 
Mục tiêu chính: Xây dựng hệ thống chính sách Tài chính quốc gia phục vụ xoá đói giảm nghèo hiệu quả; Thiết kế hệ thống thông tin quản lý tài chính để giám sát việc thực hiện các chương trình xoá đói giảm nghèo; Đào tạo nâng cao năng lực quản lý tài chính của cán bộ địa phương vì mục tiêu xoá đói giảm nghèo.