2 gói thầu thuộc dự án “Nâng cấp và triển khai hệ thống các ứng dụng phục vụ quản lý thuế tại Chi cục thuế đáp ứng yêu cầu của Luật Quản lý thuế”

Ban QLDA “Nâng cấp và triển khai hệ thống các ứng dụng phục vụ quản lý thuế tại Chi cục thuế đáp ứng yêu cầu của Luật Quản lý thuế” có kế hoạch tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cho hai gói thầu nằm trong dự án.

Con Tằm nó nhả ra tơ…

Trong kho tàng chuyện truyền miệng của dân ta có câu chuyện vui đại khái là: để giữ thể diện cho ông chủ là người “có trình độ”, nên đày tớ nói chuyện gì cũng phải “có đầu có đuôi”, cho nên khi thấy áo ông chủ bị tàn thuốc rơi cháy, người đầy tớ đã kính cẩn thưa bẩm lần lượt từ chuyện con tằm nó nhả ra tơ, rồi tơ đem dệt lụa, ông chủ mua lụa về may áo... và khi gần hết chuyện thì áo ông chủ cũng vừa kịp cháy lan thành một lỗ thủng to tướng.