39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước

(eFinance Online) - Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Nhà nước.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước (CMKTNN) gồm 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước và Danh mục thuật ngữ sử dụng trong Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước có số hiệu.

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước được áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ chức, cá nhân của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống CMKTNN trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2016.

(T.H)