Ban hành quy chế kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 42/QĐ-TTg ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Quy chế trên yêu cầu tất cả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch. Các bộ, ban, ngành phải chịu trách nhiệm về thời hạn cập nhật và tính chính xác, đầy đủ của các thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ tham mưu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất các bộ, cơ quan, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra và kết luận nội dung kiểm tra lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung kết luận kiểm tra trong trường hợp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng nhiệm vụ được giao phải xác định rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân, trách nhiệm của bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nhiệm vụ. Quy chế cũng cho phép đăng tải công khai kết quả thực hiện vụ theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất.

Quy chế cũng nêu rõ kết quả thực hiện Quy chế này là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm của các bộ, cơ quan, địa phương và của cá nhân... Ngược lại, nếu vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy chế trên đã tạo khuôn khổ pháp lý và đảm bảo cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thông suốt, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống hành chính nhà nước. Đồng thời việc này cũng giúp kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(Thanh Huyền)