Bổ sung vốn xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý bổ sung 414.676 USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Kế hoạch chung của Liên hợp quốc cho Chương trình chung của Liên hợp quốc hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chương trình chung của Liên hợp quốc hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Dự án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 7/2/2014 với tổng kinh phí thực hiện là 1.390.000 USD, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 1.100.000 USD. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản dự án.

Mục tiêu của Dự án nhằm cung cấp trợ giúp chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát huy tiềm năng của khu vực nông thôn Việt Nam thông qua điều phối các trợ giúp kỹ thuật của hệ thống Liên hợp quốc nhằm tích hợp các lợi thế so sánh của từng cơ quan đối với Chương trình mục tiêu quốc gia.

(NQ)