Chính thức phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trongcơ quan Nhà nước 2008

Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg về Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2008 với tổng kinh phí trên 220 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Kế hoạch này là nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản lý của các cơ quan Nhà nước. Theo đó, Chính phủ sẽ tiến hành một số cuộc họp trên môi trường mạng với một số Bộ, ngành, tỉnh, thành; và các Bộ, ngành, tỉnh, thành cũng sẽ từng bước triển khai phương thức họp này.

Đến hết năm 2008, 40% văn bản trao đổi giữa lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, tỉnh thành (như các báo cáo, thư mời, lịch công tác) được thực hiện qua đường thư điện tử.

Tất cả các Bộ, ngành, tỉnh, thành sẽ phải cung cấp hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức (có tên miền là .gov.vn). Đến hết năm 2008, tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng thư điện tử cho công việc ở cấp Bộ, thành phố trực thuộc trung ương là 50%, ở các tỉnh là 30%, ở các tỉnh miền núi (đến cấp huyện) là 10%.

Tỷ lệ triển khai công tác quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng tại văn phòng các Bộ, ngành là 70%, tại văn phòng UBND các tỉnh là 50% và tại văn phòng UBND cấp huyện là 20%.

Chính phủ cũng chỉ đạo các Bộ, ngành, tỉnh, thành đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua môi trường mạng; hình thành cổng thông tin điện tử với đầy đủ thông tin, cung cấp các biểu mẫu điện tử về dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp (ít nhất một biểu mẫu điện tử).

Với các thành phố trực thuộc trung ương, đảm bảo cổng thông tin điện tử cho phép người dân và doanh nghiệp khai báo, gửi đăng ký biểu mẫu điện tử qua mạng.

Để thực hiện Kế hoạch này, các Bộ, ngành, tỉnh, thành phải hợp lý hóa, cải tiến và minh bạch các quy trình công việc, thủ tục hành chính và các quy trình liên quan để có thể ứng dụng CNTT hiệu quả, đảm bảo hợp lý hóa quy trình công việc được thực hiện trước khi đầu tư cho các hệ thống CNTT.

Các Bộ, ngành, tỉnh, thành cũng phải kế thừa các kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và quản lý, tối thiểu phải xây dựng được hệ thống thư điện tử và hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành… Tất cả cán bộ, công chức sẽ được tập huấn, đào tạo để sử dụng thư điện tử, khai thác mạng Internet, sử dụng các phần mềm ứng dụng đang triển khai trong cơ quan.

Phân bổ kinh phí 220 tỷ đồng như thế nào?

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước 2008 sẽ được triển khai theo mô hình điểm trước khi được triển khai diện rộng. Theo đó, Chính phủ sẽ triển khai mô hình ứng dụng CNTT điển hình tại một số Bộ như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, và một số tỉnh thành đặc trưng vùng miền khác nhau (gồm Lào Cai, Đắc Lắc, Nghệ An, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh). Từ đó sẽ xây dựng, rút kinh nghiệm, hoàn thiện các sản phẩm CNTT để áp dụng cho các Bộ, ngành, tỉnh, thành trên toàn quốc.

Các hệ thống thông tin sẽ được triển khai bao gồm: Cổng thông tin điện tử (hoặc trang tin điện tử), hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống giao ban điện tử.

Về kinh phí triển khai, các Bộ, ngành sẽ được cấp kinh phí từ ngân sách trung ương. Các Bộ triển khai mô hình điểm được ưu tiên bố trí kinh phí ứng dụng CNTT và các tỉnh triển khai mô hình điểm được ưu tiên hỗ trợ ngân sách trung ương theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các địa phương có khó khăn về ngân sách cũng sẽ được hỗ trợ từ ngân sách trung ương (gồm 49 tỉnh).

Tổng đầu tư từ ngân sách trung ương cho Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2008 là 127 tỷ đồng, tập trung triển khai các dự án dùng chung (4 hệ thống thông thông tin tại các Bộ, ngành, tỉnh, thành triển khai điểm), cổng thông tin điện tử Chính phủ, trung tâm kỹ thuật an toàn mạng quốc gia, hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện giữa Thủ tướng với các Bộ, địa phương, và các dự án đặc thù cấp ngành.

Nguồn vốn sự nghiệp 93,7 tỷ đồng sẽ dành để hỗ trợ các Bộ không được triển khai điểm (1,1 tỷ/Bộ) và các tỉnh chưa cân đối được ngân sách thu chi (1,1 tỷ đồng/tỉnh)…

(Hà Tuấn)