Đánh giá khả năng huy động vốn để phát triển KCHT

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính nghiên cứu đánh giá tình hình huy động, sử dụng vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng (KCHT) theo các nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi, nguồn vốn từ khai thác tài sản KCHT và khai thác quỹ đất gắn liền với tài sản KCHT.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính dự kiến khả năng huy động vốn từ các nguồn trên để thực hiện các nhiệm vụ phát triển KCHT cho giai đoạn 2016-2020, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2015.

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án của Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ chế tài chính thực hiện dự án đầu tư theo hợp đồng BT; phương án tài chính của dự án; quyết toán công trình dự án và các vấn đề có liên quan khác thuộc thẩm quyền quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, ban hành trong quý IV/2015.

(Thanh Huyền)