Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế

Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là về các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp, của nền kinh tế.

Cụ thể, đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp hàng hoá lớn, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phát triển bền vững, an ninh lương thực quốc gia và vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ, có giá trị quốc gia, giá trị gia tăng cao, có lợi thế cạnh tranh, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Những ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao cần tập trung pháp triển như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thông tin truyền thông, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, logistics, các ngành khai thác, chế biến dầu khí, khai thác về chế biến hải sản… Việc phát triển những ngành này cần gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo.

Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường. Doanh nghiệp tư nhân được tạo điều kiện thuận lợi phát triển, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Pháp luật, cơ chế chính sách cần hoàn thiện để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, nhất là về vốn, đất đai, tài nguyên.

Xã hội hoá sở hữu và sản xuất kinh doanh cần được thúc đẩy, khuyến khích phát triển các hình thức doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp lớn, thương hiệu mạnh cần được khuyến khích hình thành, cũng như tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh.

(Thanh Huyền)