Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế

Mặc dù đã có những cải cách quan trọng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đã đạt được nhiều thành tựu, kinh tế tăng trưởng khá, nhưng nền kinh tế đang bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém và đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam ở mức thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực, ở mức trung bình thấp so với các nước ASEAN, chậm được cải thiện, nhất là về thể chế, cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược

Mục tiêu, nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cần tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá (hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực) chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. 

Cụ thể, trong giai đoạn 2014-2015 tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước. Phấn đấu đến hết 2015 đạt được mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 với các tiêu chí cụ thể, bao gồm:

- Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa là 6 ngày; Cải cách quy trình, hồ sơ và thủy tục nộp thuế và rút ngắn thời gian các doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6; Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với doanh nghiệp, dự án đầu tư xuống còn tối đa là 70 ngày (trung bình của ASEAN-6 là 50,3 ngày); Hoàn thiện quy định về quyền sở hữu và bảo vệ nhà đầu tư vào Luật Doanh nghiệp theo hướng tăng quyền bảo vệ quyền sở hữu, nhà đầu tư, cổ đông thiểu số theo chuẩn mực quốc tế;

- Đơn giản hóa quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan và giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp, phấn đấu thời gian xuất khẩu và thời gian nhập khẩu bằng mức trung bình của ASEAN-6; Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp xuống còn tối đa 30 ngày; Công khai hóa, minh bạch hóa tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp theo quy định phát luật và thông lệ quốc tế.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, kho bạc

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá việc công khai, minh bạch quy trình cấp phát vốn ngân sách nhà nước để hoàn thiện tốt hơn; đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên cho các hoạt động sự nghiệp.

Bộ Tài chính rà soát, đánh giá lại quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp, phấn đấu giảm thời gian xuất khẩu, nhập khẩu bằng mức trung bình của ASEAN-6; Rà soát, đánh giá lại và cải tiến quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian  mà các doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm ASEAN-6.

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, kho bạc một cách toàn diện, hiện đại; triển khai hiệu quả mô hình một cửa liên thông... tạo đà chuyển biến mạnh mẽ ngay từ năm 2014. Công khai minh bạch về thủ tục hành chính thuế, hải quan để doanh nghiệp và người dân tiếp cận và giám sát việc thực hiện; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách về thuế, chi ngân sách nhà nước để khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ khác trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo từng ngành và trong toàn bộ nền kinh tế. Ưu tiên hàng đầu nhiệm vụ thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong từng ngành, lĩnh vực, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển mạnh công nghiệp công nghệ thông tin, thúc đẩy ngành công nghiệp phần mềm. Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và hiệu lực, hiệu quả quản lý hệ thống hạ tầng thông tin, nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, chủ quyền quốc gia về không gian mạng.

̣(T.H)