Định hướng vận động, sử dụng ODA cho giáo dục

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo các Bộ liên quan chuẩn bị xây dựng định hướng vận động, quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch hành động trong thời gian tới cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo ý kiến của Phó Thủ tướng, định hướng cần bám sát Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các văn bản pháp quy có liên quan như: Luật đầu tư công và Luật quản lý nợ công.

Để triển khai cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch vốn cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trong đó xác định nhu cầu vốn từ ngân sách nhà nước, vốn ODA và vốn vay ưu đãi, làm cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất với các nhà tài trợ, đối tác phát triển về định hướng tài trợ.

Về định hướng quản lý sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho từng cấp học, bậc học, cụ thể, đối với giáo dục đại học cần đánh giá việc sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi để thành lập các trường đại học xuất sắc; lựa chọn, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép dùng vốn vay ưu đãi hỗ trợ cho vay đầu tư cơ sở vật chất cho một số trường đại học có uy tín, chất lượng đào tạo tốt để có thể tiến tới tự chủ hoạt động và trở thành các trường đại học chất lượng cao; nghiên cứu xây dựng khuôn khổ pháp lý để các trường đại học ngoài công lập đủ tiêu chuẩn tiếp cận vốn vay ưu đãi thông qua các quỹ phát triển địa phương hoặc các ngân hàng thương mại.

Đối với giáo dục phổ thông thì ưu tiên thực hiện Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa và Dự án “Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông” đã được phê duyệt, tập trung vào 3 nội dung: triển khai chương trình mới, sách giáo khoa mới; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; đổi mới thi, kiểm tra và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục. Trong đó, cấp trung học phổ thông ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn mực quốc tế; tăng hiệu quả việc triển khai phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông. Cấp tiểu học và trung học cơ sở đầu tư theo các chương trình mục tiêu, cần hướng các đối tác phát triển tài trợ theo phương thức hỗ trợ ngân sách.

Đối với giáo dục mầm non ưu tiên sử dụng vốn vay ưu đãi tài trợ bổ sung ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ các chương trình mục tiêu cho kiên cố hóa trường lớp mầm non ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ở các huyện thuộc diện 30a).

(Thanh Huyền)