Đốc thúc xử lý nợ đọng các khoản thu từ đất

Qua báo cáo và khảo sát, nắm bắt tình hình thực tiễn tại một số địa phương, Bộ Tài chính nhận thấy, công tác tổ chức thực hiện chính sách tài chính về đất đai thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế. Để khắc phục, Bộ Tài chính đã có công văn số 11177/BTC-QLCS gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Còn hạn chế

Bộ Tài chính cho biết, triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, các địa phương đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chính sách về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất cũng như các giải pháp về giảm, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Điều đó đã góp phần quan trọng đưa chính sách mới vào cuộc sống, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, qua báo cáo và khảo sát, nắm bắt tình hình thực tiễn tại một số địa phương, Bộ Tài chính nhận thấy, công tác tổ chức thực hiện chính sách tài chính về đất đai thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế như: Chưa xác định kịp thời giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn khá cao; nhiều trường hợp cơ quan Thuế chưa quản lý, theo dõi, đôn đốc thu nộp được do chưa nhận được hồ sơ từ cơ quan quản lý chuyên ngành chuyển sang; có tình trạng sử dụng đất mà không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước do chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về đất đai, hoặc cố tình không chấp hành; việc xác định nghĩa vụ tài chính, thông báo thu nộp còn chậm do khối lượng hồ sơ tồn đọng từ trước ngày 1/7/2014 và công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế - cơ quan tài nguyên và môi trường còn vướng mắc...

Ngoài ra, việc giảm tiền thuê đất, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất ở một số địa phương theo các Nghị quyết của Chính phủ chưa đúng với thời hiệu của Nghị quyết; công tác phối hợp giữa các ngành trong luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất tại một số địa phương chưa thống nhất, kịp thời. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai nói chung và tài chính đất đai nói riêng đến các đối tượng sử dụng đất còn hạn chế...

Cần đẩy mạnh cải cách TTHC

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và góp phần hoàn thành dự toán ngân sách được giao, tại công văn số 11177/BTC-QLCS, Bộ Tài chính đã chính thức đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương khẩn trương ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành (tài nguyên môi trường, tài chính, thuế...) trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xác định giá đất cụ thể, luân chuyển hồ sơ và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin giữa các ngành và thực hiện xác định, quản lý, theo dõi, đôn đốc thu nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Các địa phương cần thực hiện rà soát, xác định cụ thể tất cả các đối tượng đang được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn; giao cơ quan tài nguyên và môi trường hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai chuyển cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, cần chấn chỉnh, tăng cường công tác lập bộ quản lý thu tại cơ quan Thuế. Đối với trường hợp đang sử dụng đất vào mục đích phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất thì vẫn phải thực hiện thu và theo dõi thu nộp tiền thuê đất.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các Ủy ban nhân dân chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất, đảm bảo tất cả các đối tượng thuộc diện phải thuê đất với Nhà nước theo quy định của pháp luật phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31-12-2016.

Để đôn đốc, thu nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ đọng đã được cơ quan Thuế ra thông báo, Bộ Tài chính kiến nghị thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đề nghị không xem xét, quyết định giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đối với những trường hợp phát sinh sau ngày Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011, Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10-5-2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ hết thời hiệu thi hành.

Các trường hợp phát sinh sau ngày các Quyết định, Nghị quyết nêu trên hết hiệu lực mà có khó khăn, vướng mắc hoặc có nguyên nhân khách quan thì Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, phối hợp với báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các địa phương cũng phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai nói chung và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nói riêng đảm bảo người sử dụng đất nắm bắt đầy đủ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các địa phương ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để cơ quan thuế có cơ sở xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thông báo cho người sử dụng đất theo quy định.

(T.Hằng)