Dự án “Báo cáo đánh giá hệ thống của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam” có nguy cơ “đứt gánh”

Ngừng thẩm định và không tiếp nhận dự án là một trong hai phương án đề xuất lên lãnh đạo Bộ Tài chính của Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài chính đối với dự án “Báo cáo đánh giá hệ thống của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam”.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Nguyên nhân chủ yếu được Vụ Hợp tác quốc tế với tư cách là đơn vị chủ trì thẩm định dự án nêu ra là quá trình xây dựng văn kiện dự án quá dài (quá trình tiếp thu và giải trình các ý kiến thẩm định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã kéo dài từ tháng 5/2008 đến tháng 1/2009).

Bên cạnh đó, mục tiêu và sản phẩm đầu tư của dự án không thống nhất, ảnh hưởng đến tính phù hợp và sự cần thiết của dự án. Mục tiêu của dự án đã thay đổi 4 lần, và gần đây nhất được xác định là nhằm hỗ trợ Trung tâm Lưu ký chứng khoán xây dựng một báo cáo đánh giá tổng quan, đưa ra các khuyến nghị để nâng cấp hệ thống CNTT cũng như nguồn lực để vận hành hệ thống lưu ký chứng khoán hiện đại hơn

Với việc thay đổi mục tiêu của dự án, theo quy định, Bộ Tài chính sẽ phải thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lại Danh mục dự án, sau đó tiến hành thẩm định lại dự án.

Mặt khác, cho đến giờ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn không giải trình được mối liên hệ giữa nội dung của dự án đối với gói thầu số 04 về tư vấn mua sắm giải pháp hệ thống CNTT, trong đó có cả phần hỗ trợ cho Trung tâm Lưu ký đang được triển khai bằng nguồn vốn của ngân sách Nhà nước.

Vì vậy, Vụ Hợp tác quốc tế đã đề xuất với lãnh đạo Bộ Tài chính 2 phương án giải quyết: Một là cho phép ngừng thẩm định và không tiếp nhận dự án nữa; Hai là nếu Bộ thấy mục tiêu và việc tiếp nhận dự án này vẫn còn cần thiết, đề nghị Bộ giao cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiến hành lại các bước trình duyệt danh mục, xây dựng văn kiện dự án và trình duyệt theo quy định hiện hành.

Được biết, dự án ban đầu có tên “Đề án khả thi về hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam” do Quỹ First của Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

(BM)