Hỗ trợ vay vốn giảm tổn thất trong nông nghiệp

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, vay để mua máy móc, thiết bị được NSNN hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu, 50% lãi suất trong năm thứ ba.

Nếu vay để thực hiện dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị;dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp được NSNN cấp bù chênh lệch giữa lãi suất cho vay thương mại của các ngân hàng thương mại (NHTM) và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của NN.

Mức lãi suất cho vay của NHTM được niêm yết công khai theo từng thời kỳ tại các điểm giao dịch. Mức lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của NN được công bố áp dụng cho từng thời kỳ.

Trường hợp trong thời gian hỗ trợ, các ngân hàng thương mại qua kiểm tra khách hàng vay vốn mà phát hiện sai phạm trong việc sử dụng vốn vay của khách hàng thì tiến hành chuyển khoản vay sai phạm được nhà nước hỗ trợ thành khoản vay thông thường và tiến hành thu hồi ngay số tiền ngân hàng đã tạm ứng hỗ trợ cho khách hàng vay vốn.

Trường hợp sai phạm của khách hàng vay vốn được phát hiện sau khi quyết toán của các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại có trách nhiệm thu hồi số tiền được nhà nước hỗ trợ và nộp trả về ngân sách nhà nước.

Trường hợp số tiền hỗ trợ lãi suất của các khách hàng vay vốn có sai phạm đã được các ngân hàng thương mại dùng mọi biện pháp để tận thu nhưng không thu hồi được, các ngân hàng thương mại có báo cáo cụ thể từng trường hợp gửi về Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý.

Nguồn vốn thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Thông tư này có hiệu lực ngày 22/08/2014.

(T.H)