Hoàn thiện quy định quản lý hoạt động thương mại biên giới

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát kỹ để hoàn thiện các nội dung liên quan của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu hoàn thiện dự thảo theo hướng hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân phải phù hợp với quy định của Luật Thương mại, các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các nội dung liên quan; không quy định các điều kiện về kho bãi đối với thương nhân hoạt động mua gom hàng hóa của cư dân biên giới.

Bên cạnh đó rà soát lại các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo thương mại biên giới trong dự thảo Quyết định, bảo đảm phù hợp với chức năng, thẩm quyền và không trùng lặp, chồng chéo. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2015.

(Thanh Huyền)