Khai mạc “Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam”