Khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết đối với Luật có hiệu lực

(eFinance Online) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng về trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Liên quan tới việc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, để khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng, bảo đảm tiến độ ban hành 6 văn bản quy định chi tiết đối với 3 luật đã có hiệu lực và 18 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 văn bản nợ đọng trước ngày 15/10/2016 và 18 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 trước ngày 15/11/2016.

Sau thời điểm này, Bộ trưởng nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo, trình các văn bản; tập trung nguồn lực, ưu tiên thẩm định, có văn bản thẩm định trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự thảo văn bản.

Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc soạn thảo, xử lý kịp thời các vướng mắc; tập trung thẩm tra, hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành văn bản.

(T.H)