Lập hội đồng nhà nước thẩm định 2 chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 (Hội đồng thẩm định).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh là Chủ tịch Hội đồng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung là Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên gồm lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ yêu cầu cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến Chương trình để phục vụ công tác thẩm định, khi cần thiết yêu cầu cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình sửa đổi, bổ sung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định; xem xét, quyết định kế hoạch thẩm định và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định Chương trình.

(Thanh Huyền)