Năm 2016: BHXH được giao chỉ tiêu số thu 269.294 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao dự toán thu, chi năm 2016 của BHXH Việt Nam. Trong đó, chỉ tiêu dự toán tổng số thu là 269.294 tỷ đồng và chỉ tiêu dự toán chi năm 2016 được giao là 200.047 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, BHXH Việt Nam được giao chỉ tiêu dự toán tổng số thu là 269.294 tỷ đồng; trong đó thu BHXH 158.443 tỷ đồng; thu bảo hiểm y tế 66.288 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp 10.363 tỷ đồng; tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính 34.200 tỷ đồng. Chỉ tiêu dự toán chi năm 2016 được giao là 200.047 tỷ đồng; trong đó chi chế độ BHXH từ quỹ BHXH 110.121 tỷ đồng; chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp 7.371 tỷ đồng; chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 72.700 tỷ đồng; chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 9.855 tỷ đồng.

Như vậy, so với năm 2015, dự toán thu, chi năm 2016 của BHXH Việt Nam tăng hơn. Cụ thể, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ giao BHXH Việt Nam tổng số dự toán thu là 233.665 tỷ đồng; tổng số dự toán chi là 171.587 tỷ đồng. Quyết định nêu rõ, trong năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu dự toán thu, chi có liên quan cho BHXH tương ứng với mức điều chỉnh theo chế độ mới, tăng hoặc giảm đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả phát triển đối tượng tham gia; đẩy mạnh các hoạt động giao dịch điện tử, cải cách thủ tục nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần tiết kiệm chi phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

(NQ)