Nâng cao chất lượng cơ chế một cửa

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu các cơ quan từ nay đến cuối năm 2015 phải tập trung quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo các lĩnh vực trọng tâm được giao.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Để thúc đẩy công tác cải cách hành chính nói chung và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nói riêng, Phó Thủ tướng yêu cầu, về công tác xây dựng thể chế, các cơ quan cần tập trung hoàn thành kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chấm dứt tình trạng nợ đọng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo các lĩnh vực trọng tâm được giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016. Các bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, gây phiền hà, tốn kém cho cá nhân và tổ chức. Các bộ ngành, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu đến cuối năm 2015 các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức; chuẩn hóa, công bố công khai thủ tục hành chính và hoàn thành đơn giản hóa 13 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ; công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương để giảm thời gian, chi phí thực hiện của cá nhân và tổ chức...

Về cải cách công chức, công vụ, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm việc xây dựng đề án vị trí việc làm; tiếp tục đổi mới cách thức thi tuyển công chức, viên chức bảo đảm công khai, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển; thực hiện đơn giản hóa hồ sơ dự tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch, xét tuyển công chức...

Bên cạnh đó, các cơ quan tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, khắc phục chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ, bỏ trống quản lý, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức...

(Thanh Huyền)