Ngành Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(eFinance Online) -Với tính chất và tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, hôm nay (6/1/2017), Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành Tài chính” bằng hình thức trực tuyến tại Hà Nội và 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính tới dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết. 
Toàn cảnh Hội nghị.Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. 

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 9 đến ngày 14/10/2016 đã ban hành 3 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận định, đây là một Nghị quyết rất quan trọng vì đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết.

Ngành Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ảnh 1 Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,Bí thư Ban cán sự,
Bộ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết.
 Ý thức sâu sắc được vấn đề này, ngay sau Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ngày 9/12/2016, Ban Chấp hành Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Ban cán sự, Đảng ủy của các cơ quan ở Trung ương và các thành ủy, tỉnh ủy để phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

“Mục đích của Hội nghị này là phổ biến, quán triệt Nghị quyết để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ngành Tài chính nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện, chỉ đạo thực hiện nghị quyết có hiệu quả.” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trình bày những nội dung cơ bản trong Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị cũng như Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Báo cáo của Bộ trưởng tập trung vào 5 vấn đề lớn:

Một là vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hai là mục đích, yêu cầu, phạm vi của Nghị quyết.

Ba là những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Bốn là dự báo một số khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Năm là kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCSĐ Bộ Tài chính.

(T.H)