Quốc hội duyệt 239.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

Sáng nay (12/11), với tỷ lệ 88,26%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Tổng đầu tư cho hai chương trình này là hơn 239.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu hơn 193.155 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 63.155 tỉ, ngân sách địa phương là 130.000 tỉ.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là 46.161 tỉ, trong đó ngân sách trung ương là 41.449 tỉ, ngân sách địa phương là 4.712 tỉ.

Nghị quyết đưa ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới là có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mục tiêu tổng quát là thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Góp phần giảm tỉ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0% - 1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có phạm vi thực hiện trên cả nước, trong đó ưu tiên tập trung các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo); các huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135).

Trong quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để có thể hỗ trợ thêm cho 2 Chương trình và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện.

Quốc hội cũng giao Chính phủ tiếp tục rà soát 21 chương trình mục tiêu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Cùng với đó, loại bỏ các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu trùng lặp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

(T.N tổng hợp)