Sản xuất, kinh doanh rượu phải xin cấp phép

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 60/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. Trong đó, Thông tư quy định rõ về hồ sơ thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, Thông tư số 60 quy định hồ sơ thủ tục cấp, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

Thông tư 60 không áp dụng đối với hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp lập 2 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, 1 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 1 bộ lưu tại doanh nghiệp.

Đối với trường hợp sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công là thành viên thuộc làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Tổ chức, cá nhân đại diện làng nghề phải xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về các điều kiện sản xuất rượu áp dụng chung cho các thành viên thuộc làng nghề.

Đối với trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu, tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại lập 2 bộ Hồ sơ, 1 bộ gửi Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công, 1 bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất sản xuất rượu thủ công.

(Thanh Huyền)