Sẽ nhân rộng mô hình chính quyền điện tử Đà Nẵng

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 313/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai một số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước vừa được tổ chức.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tham quan Trung tâm Điều hành hệ thống chính quyền điện tử Đà Nẵng - nguồn Internet.Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son tham quan Trung tâm Điều hành hệ thống chính quyền điện tử Đà Nẵng - nguồn Internet.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ TT&TT sớm hoàn thành kiến trúc chuẩn hệ thống thông tin quốc gia để ban hành. Bộ TT&TT sẽ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, đề xuất nhân rộng mô hình hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng để áp dụng triển khai tại các địa phương khác nếu mô hình này thực sự có hiệu quả tốt và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu các bộ, ngành đề xuất danh mục các dữ liệu cơ bản liên quan tới người dân trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình, phục vụ cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 20/8/2014. 

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai mở rộng Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ kết nối cơ quan hành chính Nhà nưóc các cấp, tạo lập nền tảng triển khai thống nhất các hệ thống thông tin, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp.

(Thanh Huyền)