Sửa đổi bổ sung một số điểm về bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC về hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện. Cụ thể:

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam, trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu.

Thông tư bổ sung Khoản 3 Điều 14. Theo đó, người được bảo hiểm là công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hợp pháp tại nước ngoài.

Đồng thời Sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 25 như sau: Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2015.

(T.Hằng)