Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng (TCTD) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Thông tư số 12/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 19/3/2018 và được áp dụng từ năm tài chính 2018.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, cách thức xác định các chỉ tiêu đánh giá gồm ba tiêu chí, thực hiện thông qua đánh giá mức độ hoàn thành (A,B,C) các chỉ tiêu do NHNN giao cho tổ chức tín dụng.

Tiêu chí 1: Tổng doanh thu. TCTD xếp loại A khi tổng doanh thu thực hiện bằng hoặc cao kế hoạch được giao; xếp loại B khi tổng doanh thu thực hiện thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90%; và loại C nếu chỉ đạt dưới 90% kế hoạch được giao.

Tiêu chí 2: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. TCTD xếp loại A khi tỷ lệ này bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao; xếp loại B khi thấp hơn nhưng tối thiểu bằng 90%; và xếp loại C khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt dưới 90% so với kế hoạch được giao.

Tiêu chí 3: Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn. TCTD xếp loại A khi có tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn thực hiện bằng hoặc thấp hơn kế hoạch được giao và tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3%, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn nhỏ hơn 2%. TCTD bị xếp loại C khi có tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn thực hiện cao hơn 110% kế hoạch được giao hoặc tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3,5% hoặc tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn lớn hơn 2,5%. TCTD loại B là các TCTD còn lại không được xếp loại A hoặc C…

(PV)