Tình hình sử dụng Quỹ BOG xăng dầu Quý I năm 2016

(eFinance Online) -Nhằm công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu, ngày 9/5/2016, Bộ Tài chính đã thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu Quý I năm 2016.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2016 là 3.970,063 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/3/2016) là 1.289,339 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/3/2016) là 1.478,005 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương là 5,752 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm là 3 triệu đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I (đến hết ngày 31/3/2016) là 3.787,147 tỷ đồng.

(T.H)