Vietunion được phép thí điểm dịch vụ Ví điện tử

Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định cho phép Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến Cộng đồng Việt (Công ty Vietunion) thực hiện thí điểm cung ứng phương tiện thanh toán Ví điện tử Payoo thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Giao diện website https://www.payoo.com.vn/Giao diện website https://www.payoo.com.vn/

Theo đó, Công ty Vietunion có trách nhiệm bảo đảm khả năng thanh khoản để hỗ trợ thực hiện thanh toán kịp thời theo yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ, thiết lập và duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết để đảm bảo hoạt động hiệu quả của dịch vụ được phép. Đồng thời, công ty cũng xây dựng các hạn mức áp dụng đối với Ví điện tử Payoo cho các đối tượng khách hàng để đảm bảo kiểm soát rủi ro. Vietunion có trách nhiệm thiết lập các quy định, quy trình quản lý rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong các giao dịch điện tử theo quy định hiện hành của pháp luật.

Công ty Vietunion sẽ phải khai trương dịch vụ này trong 6 tháng kể từ ngày Quyết định số 288/QĐ-NHNN ban hành ngày 18/2/2009 có hiệu lực. Trước khi khai trương thực hiện dịch vụ, Công ty Vietunion phải hoàn chỉnh các điều kiện, điều khoản thỏa thuận với các bên sử dụng dịch vụ, trong đó ghi rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và cam kết giữa các bên, ban hành quy trình kỹ thuật nghiệp vụ áp dụng đối với từng loại dịch vụ.

Trong năm đầu thực hiện thí điểm, Công ty Vietunion được phép triển khai dịch vụ mới với không quá 5 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Hàng quý, Công ty Vietunion có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước tình hình triển khai theo nội dung yêu cầu.

(PV)