Xây dựng kế hoạch ngân sách bảo đảm an sinh xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương xác định mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 để bảo đảm thực hiện tốt các chính sách, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực người có công và an sinh xã hội. 

Kế hoạch ngân sách cũng cần tập trung ưu tiên giải quyết chế độ, chính sách cho vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, bảo đảm sử dụng đúng và có hiệu quả nguồn lực cho an sinh xã hội trên địa bàn. Các chỉ tiêu bảo đảm an sinh xã hội cần được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương để triển khai, thực hiện.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP, hệ thống luật pháp và chính sách xã hội về việc làm, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, tiếp cận thông tin tiếp tục được hoàn thiện với nhiều đổi mới, tiến bộ. Nguồn lực đầu tư thực hiện các chính sách xã hội từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác được tăng cường. An sinh xã hội cho người dân cơ bản được bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ trong thời gian qua bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Số lượng chính sách an sinh xã hội được ban hành nhiều nên có tình trạng trùng chéo, phân tán dẫn tới phân tán nguồn lực. Một số chỉ tiêu về thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn thấp. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững. Vẫn còn có địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với các chính sách xã hội và an sinh xã hội.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương, theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội. Các bộ ngành cần coi các chính sách xã hội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, liên tục từ đó chủ động đề ra các giải pháp phù hợp nhằm mục tiêu bảo đảm tốt an sinh xã hội, chăm lo cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống cho người dân.

(Thanh Huyền)