Bộ Tài chính công bố hệ thống danh mục điện tử dùng chung

(eFinance Online) - Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2017/TT-BTC quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính. Theo đó, hệ thống danh mục điện tử dùng chung là cơ sở dữ liệu tập hợp các danh mục được phân loại, kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp, số hóa, chuẩn hóa và sắp xếp, lưu trữ một cách hệ thống trong lĩnh vực tài chính thông qua phương tiện điện tử. 
Bộ Tài chính công bố hệ thống danh mục điện tử dùng chung

Ngày 23/3/2004 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-BTC quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính gồm có 15 danh mục áp dụng cho các đơn vị trong ngành Tài chính nhằm mục đích thực hiện triển khai các dự án trao đổi thông tin giữa các hệ thống: Tài chính, kho bạc, thuế, hải quan.

Trong quá trình triển khai các ứng dụng vào hoạt động nghiệp vụ, nhận thấy có một số đoạn mã điện tử dùng chung cần phải quy định, bổ sung hoàn chỉnh về số lượng và giá trị các ký tự của từng đoạn mã trong hệ thống kế toán áp dụng cho dự án TABMIS và các hệ thống thông tin, phần mềm của ngành Tài chính, đồng thời để có một văn bản quy định việc chuẩn hóa, tạo lập, cung cấp đầy đủ các danh mục bao trùm toàn bộ các lĩnh vực ứng dụng CNTT của ngành Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-BTC ngày 06/01/2010 về việc quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính thay thế cho Quyết định số 888/QĐ-Bộ Tài chính gồm có 49 danh mục.

Cho đến thời điểm hiện nay, có một số danh mục được quy định tại Quyết định số 35/QĐ-BTC đã được sửa đổi bổ sung, điều chỉnh theo các các văn bản quy phạm pháp luật mới như quy định về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015; mục lục ngân sách đang được sửa đổi, bổ sung,… Bên cạnh đó, ngành Tài chính đang triển khai nhiều hệ thống thông tin lớn đòi hỏi việc trao đổi thông tin, dữ liệu, tích hợp hệ thống trong đó có nội dung trao đổi danh mục dùng chung giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành ngành khác như:  Hệ thống TABMIS có 32 bộ, ngành tham gia nhập gián tiếp dữ liệu dự toán ngân sách trung ương vào TABMIS; hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) cung cấp trao đổi thông tin với cơ quan, đối tác bên ngoài gồm: Bộ Kế hoạch và  Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Tổng cục Thống kê; Bảo hiểm Xã hội; hệ thống Ngân hàng Nhà nước; các nhà cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế; công ty viễn thông; cơ quan chi trả thu nhập khác,... Hệ thống hải quan một cửa quốc gia và tham gia Cơ chế một cửa ASEAN. Hệ thống CSDL công ty chứng khoán (SCMS): Kết nối thông tin với các công ty chứng khoán. Các hệ thống thanh toán song phương điện tử giữa ngành Tài chính với hệ thống ngân hàng.

Qua khảo sát, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính tại 9 đơn vị Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục Quản lý Giá, Cục Quản lý Công sản, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, cho thấy hầu hết các đơn vị đều đánh giá cao tầm quan trọng của việc quy định hệ thống danh mục này. Tuy nhiên để hệ thống danh mục dùng chung tiếp tục đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu nghiệp vụ của các đơn vị thì cần thiết phải bổ sung, sửa đổi Quyết định số 35/QĐ-BTC, hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện cung cấp, quản lý, sử dụng và cập nhật hệ thống danh mục dùng chung để áp dụng đồng bộ giữa các đơn vị trong toàn ngành.

Từ những phân tích, đánh giá nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2017/TT-BTC quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính. Thông tư gồm 16 Điều, bố cục thành 03 Chương. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong và ngoài ngành Tài chính có hoạt động liên quan đến xây dựng, cập nhật, khai thác và sử dụng hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong ngành Tài chính.

Cũng theo thông tư, hệ thống danh mục dùng chung bao gồm: Các danh mục do Bộ Tài chính ban hành, tạo lập và quản lý theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được nêu tại Phụ lục I (gồm 50 danh mục) kèm theo Thông tư; các danh mục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành ban hành theo quy định của pháp luật được Bộ Tài chính sử dụng thống nhất trong toàn ngành gồm các danh mục được nêu tại Phụ lục II (gồm 27 danh mục) kèm theo Thông tư này. Việc cập nhật, tích hợp dữ liệu danh mục của các bộ, ngành, địa phương vào hệ thống danh mục dùng chung thực hiện theo cơ chế phối hợp, chia sẻ, kết nối, tích hợp dữ liệu giữa Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật có liên quan. Danh mục theo Phụ lục I, Phụ lục II thường xuyên được rà soát, cập nhật theo các văn bản ban hành danh mục theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính khuyến khích và tạo điều kiện đối với việc sử dụng hệ thống danh mục dùng chung cho hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp có tham gia trao đổi dữ liệu điện tử với Bộ Tài chính để đảm bảo tính kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp với Bộ Tài chính.

Trong thông tư còn một số nội dung đáng chú ý. Chẳng hạn, Điều 5 của Thông tư đã quy định những hành vi không được thực hiện. Cục thể: Truy cập trái phép vào hệ thống danh mục dùng chung; không thực hiện, hoặc cố tình trì hoãn việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin, dữ liệu vào hệ thống danh mục dùng chung; cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu giữa hệ thống Danh mục dùng chung với các phần mềm ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính; làm sai lệch hoặc thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái phép trong hệ thống danh mục dùng chung; cung cấp thông tin trái phép hoặc lợi dụng việc cung cấp thông tin về hệ thống danh mục dùng chung để trục lợi; làm lộ phương thức kết nối dữ liệu và tài khoản cùng mật khẩu truy cập vào hệ thống danh mục dùng chung đã được cấp.

Thông tư 18/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/5/2017, bãi bỏ Quyết định 35/QĐ-BTC ngày 06/01/2010.

(Tường Lâm)