Bộ Tài chính đã triển khai 906 thủ tục dịch vụ công trực tuyến

(eFinance Online) - Đến giữa tháng 9/2016, tổng số thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 906 thủ tục với 469 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 343 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 105 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 180 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Bộ Tài chính đã triển khai 906 thủ tục dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: K.Hoa.Bộ Tài chính đã triển khai 906 thủ tục dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: K.Hoa.

Tại Tổng cục Hải quan, trong tổng số 168 thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến có 58 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 37 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 1 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 72 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tổng cục Thuế đã cung cấp 370 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 206 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 48 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 108 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Riêng tại trụ sở Bộ Tài chính trong tổng số 185 thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến có 40 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 91 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 54 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2017, Bộ Tài chính dự kiến sẽ cung cấp thêm 237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 121 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nữa, trong đó đa số là các dịch vụ tại Tổng cục Hải quan (119 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 114 dịch vụ công trực tuyến mức 4). 

Bộ Tài chính cũng cho biết, Kho bạc Nhà nước đã xây dựng các dịch vụ công điện tử phục vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua mạng, triển khai tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước 1/4/2016 và đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trong các năm 2017 và 2018; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc thu phạt vi phạm hành chính qua mạng điện tử.

Liên quan đến dịch vụ này, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai rộng 3 Dịch vụ công trực tuyến cho toàn quốc trong các năm tới 2017, 2018.

Theo đó, năm 2017, sẽ xây dựng Thông tư thay thế Quyết định 2704/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính làm căn cứ cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, các đơn vị Kho bạc Nhà nước tổ chức, thực hiện trong giai đoạn triển khai mở rộng trong quý 2; tập huấn Quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn đơn vị sử dụng dịch vụ công trong toàn quốc; triển khai mở rộng thêm các đơn vị sử dụng ngân sách mới trên địa bàn 5 Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thí điểm trong quý 3.

Năm 2018, tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sử dụng dịch vụ công trong đã triển khai mở rộng; triển khai dịch vụ công cho các đơn vị Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện trên toàn quốc có đủ điều kiện tham gia dịch vụ công. Việc này sẽ được triển khai ngay trong quý 1.

(T.H)