Chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên

(eFinance Online) -Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, sau khi xin ý kiến tham gia của Bộ Công thương, Bộ kế hoạch đầu tư và Kiểm toán nhà nước, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên cụ thể. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thứ nhất, về thời gian áp dụng: Doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009-năm 2013 thì hoạt động đầu tư thường xuyên không phải là hoạt động đầu tư mở rộng và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mà dự án đang áp dụng.

Thứ hai, về tiêu chí xác định đầu tư thường xuyên: Hoạt động đầu tư thường xuyên là hoạt động được thực hiện từ 1 trong 3 nguồn độc lập để đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên cho dự án đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm quỹ khấu khao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp, sử dụng lợi nhuận sau thuế để đầu tư, sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên từ các nguồn nêu trên phải đảm bảo điều kiện không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt của dự án đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư có ghi quy mô của dự án thì việc đầu tư thường xuyên có tăng quy mô so với giấy chứng nhận đầu tư đã cấp sẽ không được coi là đầu tư thường xuyên và không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; Trường hợp nếu trên Giấy chứng nhận đầu tư /giấy phép đầu tư không ghi quy mô của dự án, hoặc các đơn vị chỉ bổ sung, thay thế máy móc thiết bị thường xuyên và không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ không áp dụng tiêu chí này

Trường hợp nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư thường xuyen làm ăng công suất sản xuất kinh doanh so với giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư thì không áp dụng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ phần vượt so với công suất sản xuất kinh doanh của dự án ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư

Thứ ba, về cách thức thực hiện: Doanh nghiệp được kê khai bổ sung (bao gồm cả trường hợp đã ban hành Quyết định xử lý truy thu thuế hoặc doanh nghiệp đang trong thời gian xử lý khiếu nại) đối với hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009-năm 2013 nay thuộc trường hợp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc hoàn lại số đã nộp thừa theo quy định. Tiêu chí xác định về đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại từ kỳ tính thuế năm 2014 theo quy định tại Thông tư 151/20184/TT-BTc ngày 10/10/2014.

(TAT)